Skip to main content

Obecní úřad

1. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec Olšany

2. Úplný oficiální název povinného subjektu

Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Poslaním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Kontaktní poštovní adresa, tel., fax., oficiální email pro elektronický podpis

Olšany 2

588 56 Telč
tel: 607 863 126, 724 172 031, 567 377 107

e-mail: obec.olsany@seznam.cz

ID datové schránky: 9d6ajay

 

Úřední hodiny - prosinec - březen - po předhcozí domluvě (e-mail: obec.olsany@seznam.cz, tel.: 724 172 031) z důvodu topení

                          duben - listopad - každý sudý týden v pondělí 17:00 - 18:00 hod (kromě svátků)

                          případná změna úředních hodin bude zveřejněna

4. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

KB Jihlava12529-681/0100
 

 5. Identifikační číslo organizace (IČO)

00373851

6. Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ00373851

7. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Rozpočty můžete vidět v sekci úřední deska

8. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Žádosti o informace můžete získat osobně na OÚ Olšany, písemně, na telefonním čísle nebo e-mailem.

Olšany 2
588 56 Telč
tel: 607 863 126

e-mail: obec.olsany@seznam.cz

 9. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí

Obec Olšany
Olšany 2

588 56 Telč

 

10. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Proti rozhodnutí MěÚ o neposkytnutí informace (tzn. o odmítnutí žádosti) lze do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí žadateli podat odvolání, o kterém rozhoduje v oblasti samostatné působnosti rada města. Rozhodnutí o neposkytnutí informace je přezkoumatelné soudem podle § 247 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

11. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, elektronické formuláře

Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři Obecního úřadu.

Formuláře můžete také získat na:

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody na řešení nejrůznějších životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy ČR.

13. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

SDH Olšany