Skip to main content

O obci

Poloha

Obec se rozkládá v ústřední části Brtnické vrchoviny. V severní části katastru obce vystupuje Remínský vrch (746 m n. m.) jeden ze skupiny vrchů kolem Veselského vrchu. Západní hranici katastru Olšan tvoří zamokřené údolí horního toku potoka Řečice, pravostranného přítoku Vápovky.

Název obce

Jméno vzniklo akuz. pl. ke staročes. obyvatelskému jménu olešné „lidé z Olší“, tedy z místa porostlého olšemi. Názvy obce v pramenech: 1257 Olschowe, 1718 Wollschany, 1720 Wollschan, 1846 Wolschan, Wolssany, 1872 Wolschan bei Teltsch, Olšany u Telče, 1881 Olšany.

Historický vývoj

Ves je poprvé v písemných pramenech uváděna v r. 1257 u novořišského kláštera. Klášterním zbožím byla po celou dobu své existence, do r. 1849 byla součástí klášterního novoříšského panství. U Olšan stával dvůr Chřástov, který pustý daroval Adam z Hradce r. 1531 Pavlovi Bulínovi z Říše. Zpustlý dvůr koupila r. 1572 obec novoříšská.

Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Olšanech 12 usedlostí, z toho zůstalo za války osazeno 11 a 1 zpustla, tu se však do r. 1671 podařilo opět osadit. Ve vsi bylo ze starých usedlíků 6 láníků, 3 pololáníci a 2 domkaři s půdou, nový usedlík byl láník.

Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 v obci 147 obyvatel, z toho 61 mužů a 86 žen v 30 domech a 40 domácnostech. Z nich se živilo z nich se živilo 12 zemědělstvím, 2 živnostmi (bednář, podkovář), vedle 26 nádeníků.

Správní začlenění obce od r. 1850

Do roku 1850 byly Olšany součástí klášterního panství Nová Říše. V letech 1850 až 1855 podléhaly pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích. 1855 až 1868 podřízeny Okresnímu úřadu v Telči. Když byly r.1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátily se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od r. 1919 okresní správy politické a od r. 1928 okresnímu úřadu tamtéž, v soudnictví pod Okresní soud v Telči.

Po osvobození v květnu 1945 náležely pod Okresní národní výbor v Dačicích a Okresní soud v Telči až do územní reorganizace r. 1949, kdy připadly pod správní okres Třešť a v jeho rámci pod nově vzniklý Jihlavský kraj.

V roce 1980 byly Olšany připojeny pod obec Stará Říše. Od roku 1990 opět samostatná obec.

Vývoj obce do konce 20. století

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva živila zemědělstvím. V roce 1900 byla výměra hospodářské půdy 721 ha. Živnosti r. 1911 : 4 bednáři, 1 obchodník se smíšeným zbožím a 1 hostinský. Roku 1924: 1 bednář, 1 hostinský, 1 krejčí, 1 hokynář, 12 hosp. rolníků.

Obec byla elektrifikována roku 1940.

JZD bylo založeno r. 1955, r. 1965 bylo sloučeno do JZD Stará Říše.

Po roce 1945 postaven kravín JZD, obecní úřad a hasičská zbrojnice, kulturní dům, vodovod.

Spolky

V obci působily: Sdružení venkovské mládeže Omladina (1911).

Použitá literatura
Kol. autorů: Dačicko. Slavonicko. Telčsko. (SMUTNÝ, B.: Olšany, s. 930-932), Vlastivěda moravská, Brno 2005, ISBN: 80-7275-059-3, 1070 s.